Informacje konsumenckie

Strona główna > Informacje konsumenckie

Informacje konsumenckie

Informacje dotyczące reklamacji, odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionego towaru

Firma:
Technika Wody Łukasz Tabin

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą:
Urząd Gminy Komorniki

Adres przedsiębiorstwa:
ul. Grunwaldzka 463, 62-064 Plewiska

Dane kontaktowe:
Technika Wody, ul. Grunwaldzka 463, 62-064 Plewiska
www.technikawody.pl; info@technikawody.pl; +48 502 50 66 22

Reklamacje:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zakupionego przedmiotu, usługi lub Umowy pod adresem e-mail: reklamacje@technikawody.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, numer telefonu, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, skan lub zdjęcie Karty gwarancyjnej, a także krótki opis przedmiotu reklamacji ze wskazaniem i opisem usterki oraz wszelkich okoliczności uzasadniających reklamację. Zgłoszenia reklamacyjne niezawierające ww. informacji nie będą rozpatrywane.

Sprzedający rozpozna reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację udzielna jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Usterki usuwane są na zasadzie wymiany lub naprawy części zmiękczacza metodą wysyłki kurierskiej w terminie 14 dni od rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego. Obowiązkiem Kupującego jest przekazanie (wysłanie) wskazanych przez Serwis Sprzedającego elementów urządzenia. Sprzedający odsyła naprawione lub wymieniane elementy na własny koszt.

Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony przez producentów i dystrybutorów oferowanych przez Sprzedającego uzdatniaczy wody do świadczenia usług instalacyjnych i serwisowych dla tych urządzeń.

W razie wątpliwości Kupującego, co do poprawnej pracy zmiękczacza lub innej stacji uzdatniania wody, Serwis Sprzedającego udziela pomocy telefonicznie.

Prawo odstąpienia od umowy:
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@technikawody.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres: Technika Wody, ul. Grunwaldzka 463, 62-064 Plewiska.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Technika Wody Łukasz Tabin
ul. Grunwaldzka 463
62-064 Plewiska
NIP 9251974129

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….………………………………………………………………………………………………………….
Zamówienie zostało złożone (np. telefonicznie, na e-mail, osobiście, na Allegro, etc.)………………………………….
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….…
Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
Wpłaty (numer rachunku do zwrotu) ............................................................................................................................
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający ponosi kosztu odesłania towaru do wysokości kosztów odbioru towaru w sposób zaproponowany przez Sprzedającego.

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:
Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć zakupionego od niego rzeczy bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.