Jakie czynniki wpływają na jakość wody kranowej?

Wysoka jakość wody kranowej jest istotnym aspektem zdrowia publicznego i codziennego komfortu życia. Ocenia się ją na podstawie szeregu parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych, które są regulowane przez odpowiednie normy prawne. Czysta woda kranowa to nie tylko podstawa do przygotowania posiłków i napojów, ale także istotny element utrzymania higieny osobistej i czystości w domu. Jakie czynniki wpływają zatem na jakość wody kranowej? Zachęcamy do lektury!

Źródła wody pitnej a jakość wody kranowej

Jakość wody kranowej jest w dużym stopniu uzależniona od źródeł wody pitnej, z których jest ona czerpana. W Polsce najczęściej korzysta się z wód powierzchniowych oraz podziemnych, a wybór źródła jest determinowany przez lokalne warunki geograficzne i hydrologiczne.

Wody powierzchniowe, takie jak rzeki czy jeziora, są naturalnie bardziej narażone na większą ilość zanieczyszczeń, pochodzących z odprowadzanych ścieków, odpływów rolniczych czy skutków działalności przemysłowej.

Z kolei wody podziemne, choć z reguły są mniej narażone na bezpośrednie zanieczyszczenia, mogą być podatne na skażenie wynikające z przesiąkania szkodliwych substancji z powierzchni ziemi. Substancje te są często związane z działalnością przemysłową lub niewłaściwie zabezpieczonymi składowiskami odpadów

Woda kranowa – jakie czynniki mogą pogarszać jej jakość?

Zanieczyszczenia przemysłowe mają istotny wpływ na jakość wody kranowej, stanowiąc jeden z głównych problemów dla współczesnego zarządzania zasobami wodnymi. 

Obecność metali ciężkich takich jak ołów, rtęć czy kadm w wodzie pitnej jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ nawet w niewielkich ilościach mogą one wywołać poważne problemy zdrowotne. Substancje te mogą dostać się do wód gruntowych lub powierzchniowych w wyniku, np. nieszczelności instalacji przemysłowych czy wycieków.

Związki organiczne, w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) i fenole, są kolejną grupą zanieczyszczeń, które mogą negatywnie wpływać na jakość wody. Są one często odpadami, pochodzącymi z przemysłu petrochemicznego, a ich obecność w wodzie jest niepożądana ze względu na ich toksyczność oraz potencjał bioakumulacji.

Kolejnym czynnikiem, wpływającym na pogorszenie jakości wody kranowej, może być negatywny wpływ rolnictwa. Nawozy sztuczne, zwłaszcza te bogate w azot i fosfor, są stosowane w celu zwiększenia ilości plonów. Jednak ich nadmiar, który nie zostaje wchłonięty przez rośliny, może być wymywany przez deszcz do wód gruntowych i powierzchniowych. Skutkuje to zjawiskiem eutrofizacji, które prowadzi do nadmiernego rozwoju glonów, co zmniejsza zawartość tlenu w wodzie, powodując śnięcie ryb i innych organizmów wodnych.

Pestycydy, używane do zwalczania szkodników i chorób roślin, mogą również zanieczyszczać źródła wody. Część tych substancji charakteryzuje się długim okresem rozkładu w środowisku i może kumulować się w łańcuchu pokarmowym, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia ludzi i ekosystemów wodnych.

Oczyszczanie wody kranowej

Należy podkreślić, że woda, dostarczana do kranów z sieci wodociągowej, jest regularnie oczyszczana, dlatego nie zawiera ona zazwyczaj substancji potencjalnie zagrażających życiu ludzkiemu. W jej składzie może jednak znajdować się nadmiar niektórych pierwiastków, np. żelaza, wtedy barwi się na charakterystyczny, żółty kolor lub też wapnia i magnezu, najczęściej wytrąca się z niej charakterystyczny, białawy nalot.

W takim wypadku warto zdecydować się na wysokiej jakości odżelaziacz wody, uzdatniacz wody, filtry oraz zainwestować w profesjonalny zmiękczacz wody. Zmiękczacze wody to specyficzna kategoria filtrów wodnych, które usuwają jony wapnia i magnezu, główne składniki odpowiedzialne za twardość wody. Używając zmiękczaczy wody, użytkownicy mogą przedłużać trwałość tych urządzeń, a także poprawiać jakość wody do picia i używania w domowych potrzebach.

Z kolei filtry wody to urządzenia zdolne do usuwania cząstek stałych, metali ciężkich, chloru, niektórych związków organicznych oraz potencjalnych patogenów z wody. Różne technologie filtracyjne, takie jak filtracja mechaniczna, węglowa, odwrócona osmoza, są dostosowane do eliminowania konkretnych zanieczyszczeń.

Podsumowanie

Dbałość o jakość wody kranowej jest kluczowym aspektem ochrony zdrowia publicznego oraz środowiska naturalnego. Woda kranowa, dostarczana z sieci wodociągowej, jest zwykle oczyszczana przez dostawcę ze wszystkim czynników, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jej jakość. Warto jednak zdecydować się na montaż praktycznych zmiękczaczy wody oraz filtrów, by pozbyć się nadmiaru niektórych pierwiastków, mogących znacznie pogarszać jej smak, zapach oraz doprowadzić do szybszej awarii sprzętów, np. AGD.

Łukasz Tabin